Regulamin sklepu „Greengo

(dalej jako : „Regulamin”)

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.greengo.shop.pl (dalej jako : „Sklep”), jest prowadzony przez Dominika Sitarza reprezentującego spółkę Green Go sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, ul. AL. ALEKSANDRA BRÜCKNERA, nr 24-26,, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000812232, REGON: 384807819, NIP: 8952211300,  (zwanego dalej „Sprzedającym”).
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towar za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Sprzedający zastrzega, że wygląd towaru prezentowanego na zdjęciach może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć towarów, lub podobne okoliczności.

 

§2 Składanie oraz realizacja zamówienia

 1. Klient składa zamówienie poprzez:
  • wybór jednego lub kilku towarów oferowanych przez Sklep;
  • prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia
   zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza
  zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
 1. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie wskazanym w pkt 5 powyżej, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wskazując powód przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określając nowy termin realizacji zamówienia. 

 

§3 Płatności

 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności :
  • przedpłata – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej
   wysyłany jest numer rachunku bankowego Sprzedającego; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedającego;
  • płatność za pomocą bankowości internetowej – Klient ma możliwość dokonania płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), e-przelewu lub blik. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 2. W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny końcowej, będącej sumą ceny zakupu towarów oraz kosztów transportu.
 3. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
  płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

§4 Dostawa

Klienta, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Dostawa towaru realizowana, jest wedle wyboru Klienta, za pośrednictwem Kuriera InPost.
 3. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w placówce firmy we Wrocławiu przy ul. 50-345, Wrocław, Liskego 7, po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny ze Sprzedającym. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi kosztów dostawy towaru.
 4. Klient ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostaniepotwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Klienta na koszt Sprzedającego.

 


§5 Odstąpienie od umowy

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (dalej jako : „u.p.k.”).
 2. Zgodnie z art. 27 u.p.k. co do zasady Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 3. Sprzedający oświadcza, że w stosunku do sprzedawanych przez niego towarów na podstawie art. 38 ust. 5 u.p.k. tj. ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa o którym mowa w pkt 2 powyżej.
 4. Przez zapieczętowane opakowanie o którym mowa w art.38 ust. 5 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) należy rozumieć naklejkę umieszczoną na górnej części opakowania w którym znajduje się towar.
 5. Zawierając umowę Klient będący Konsumentem potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o braku prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie przewidzianym w ustawie o prawach konsumenta.
 6. Sprzedający oświadcza, że w przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego wskazanego w § 6 niniejszego Regulaminu pt. „Reklamacje”. 

 

§6 Reklamacje

 1. Jeżeli po odebraniu towaru przez Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie mailowo na adres biuro@greengo.shop.pl   lub telefonicznie pod numerem +48733344966 . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do niego.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci Klientowi należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt, na adres podany przez Klienta.
 6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedającego zapośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedający poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. 

 

§7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia, korzystania z określonych usług elektronicznych oraz zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu. 

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem : www.greengo.shop.pl/regulamin
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, edytowania i zmiany Regulaminu. Zmiany będą ogłaszane poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w pkt 1 powyżej, nowego tekstu Regulaminu i będą obowiązywać po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania.
 3. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Klienta lub obowiązki Sprzedającego, powstałe przed datą związania Klienta zmienionym Regulaminem.
 4. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedającym :
  • adres pocztowy: 50-345, Wrocław, Liskego 7;
  • numer telefonu :   +48733344966  ;
  • adres poczty elektronicznej: biuro@greengo.shop.pl